Zmeny skúšobného poriadku pre skúšky stavačov

Druhy skúšok, Predmety skúšok

  • Prehľad zmien v skúšobnom poriadku pre skúšky stavačov
  • Upravená tabuľka pre JSS.
  • V ľavom menu je kompletné znenie aktualizovaného Skúšobného poriadoku pre skúšky stavačov i Všeobecných zásad pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov (výber statí týkajúcich sa stavačov).

Príloha č. 2.1, odsek 1.6. Všestranné skúšky - VSS

Posledná veta prvého odstavca znie:

Podmienkou pre účasť na všetranných skúškach je úspešné absolvovanie JSS alebo LSS.


Príloha č. 2.1, odsek 2.5. Vystavovanie

Dopĺnil sa nový odstavec pred časťou „chyby“:

Stavač, ktorý na jesenných skúškach nepríde do kontaktu so zverou, resp. nenájde zver tak, aby ju mohol vystaviť, sa z disciplíny vystavovanie a postupovanie nehodnotí. V rozhodcovskej tabuľke sa pri obidvoch disciplínach uvedie namiesto známky pomlčka (–), nie 0.

V odstavci „chyby“ sa posledné dve vety nahradili takto:

Ak sa zistí, že pes sústavne zapiera zver alebo nevystavuje pernatú zver, aj keď mal na to príležitosť, hodnotí sa známkou 0 a nemôže na skúškach obstáť.
Poznámka: Zmenili sa i limitné známy z vystavovania: pre I. cenu minimálne 3, pre II. cenu minimálne 2, pre III. cenu minimálne 1, resp. nehodnotený.


Príloha č. 2.1, odsek 2.12. Pokojnosť pred pernatou zverou

Nahradil sa posledný odstavec pred časťou „chyby“:

Ak sa stavač na jesenných skúškach nedostane do kontaktu s pernatou zverou tak, aby mohla byť táto disciplína hodnotená známkou podľa podaného výkonu, v rozhodcovskej tabuľke namiesto známky uvedú rozhodcovia pomlčku, čo znamená, že výkon psa nemohol byť hodnotený a môže obstáť maximálne v III. cene.
Poznámka: V nadväznosti na uvedené zmeny je v rozhodcovskej tabuľke pre jesenné skúšky stavačov upravený najnižší počet bodov pre III. cenu na 90.


Príloha č. 2.1, odsek 2.14. Správanie sa po výstrele

Nahradila sa prvá veta v druhom odstavci:

Vodiči sú povinní vystreliť pri každom vzlietnutí zveri, ktorú pes vystavil. Ak dá rozhodca pokyn na zastrelenie zveri, vodič nesmie zver úmyselne chybiť. Pes musí zostať po výstrele pokojne stáť na mieste a pokračovať v hľadaní až na pokyn vodiča.


Príloha č. 2.1, odsek 2.16. Vodenie na remeni

Na začiatok sa doplnil nový odstavec:

Vodič predvádza a vodí psa počas celých skúšok na vypúšťacom vodidle prevesenom cez pravé rameno. Ak vodič predvádza psa na inom druhu vodidla alebo drží vodidlo v ruke, znižuje sa mu známka z vodenia na remeni o jeden stupeň, na VSS a vrcholových skúškach až o dva stupne.


Príloha č. 2.1, odsek 2.17. Práca na pofarbenej stope srnčej zveri

Nahradila sa predposledná veta druhého odstavca:

Na založenie pofarbenej stopy sa na vzdialenosť 100 m použije 25 ml farby (najlepšie hovädzej krvi zmiešanej so srnčou alebo krvou inej veľkej raticovej zveri).


Ďalej sa nahradila veta „Pes sa prikladá na stopu...“:

Pes sa prikladá na stopu najneskoršie o 2 hodiny po jej založení, na VSS a vrcholových skúškach s udeľovaním CACIT najskôr po dvoch hodinách od jej založenia.


Príloha č. 2.1, odsek 2.19. Prinášanie líšky cez prekážku

Nahradila veta „Vodič odloží psa...“:

Vodič odloží psa 10 m od priekopy. Ak vodič odloží psa s vodidlom alebo iným predmetom, znižuje sa mu známka z poslušnosti o jeden stupeň. Potom uchopí líšku a prehodí ju cez priekopu do ohrádky.


Príloha č. 2.1, odsek 2.25.1. Prinášanie kačice z hlbokej vody

Posledná veta prvého odstavca sa nahradila a doplnila textom:

Vodič stojí so psom minimálne dva metre od okraja vodnej plochy a psa vypúšťa na pokyn rozhodcu. Na špeciálnych skúškach z vodnej práce a na všestranných skúškach stavačov vodič alebo náhradný strelec vystrelí zo zbrane do vzduchu, keď je pes vo vode asi v jednej tretine cesty ku kačici. Rozhodcovia sledujú reakciu psa na výstrel. Otočenie sa psa po výstrele od kačice v dôsledku negatívnej reakcie psa na výstrel znižujú známku z výkonu. Pes musí ju správne odovzdať. Tichý povel na sadnutie psa alebo úkrok neznižuje známku z výkonu len na jesenných skúškach.


Príloha č. 2.1, odsek 2.25.4. Ochota pracovať v hlbokej vode

Na koniec prvého odstavca sa doplnila veta:

Vodič vypúšťa psa na vodu z miesta vzdialeného minimálne dva metre od vody.


Príloha č. 2.1, odsek 2.25.5. Stopa zvero vo vode

Na úvod sa doplnil odstavec:

Na odskúšanie tejto disciplíny musí byť k dispozícii vodná plocha s veľkosťou minimálne 250 metrov štvorcových a dostatkom poraastu. Porast musí byť minimálne 3 metre široký.


Prvá veta druhého odstavca sa skrátila na:

Pes musí sledovať stopu živej kačice a má ju do 20 minút priniesť, alebo vytlačiť na voľnú hladinu.


Zrušil sa celý predposledný odstavec „Ak vodič...“:

Tiež sa zrušila posledná veta „Ak ju neprinesie...“:


Príloha č. 2.1, odsek 2.26. Správanie sa pri styku so škodlivou zverou

Celý odsek 2.26. sa aj s názvom nahrádza:

Slúži na overenie práce stavača pri styku so škodlivou zverou a zaznamenania jeho správania sa pre chovateľské účely. Overuje sa pri náhodnom styku so škodlivou zverou pri pochôdzke v revíri. Evidenciu pre chovateľské účely si upravujú kluby vnútroklubovou smernicou.


Upravená rozhodcovská tabuľka pre JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV

P.č.PredmetNajnižšie známkyKoef.Max. počet bodov
Tabuľka JSS na stiahnutie
I. c.II. c.III. c.
1Spoločná polovačka 211520
2Hľadanie 332520
3Vystavovanie 321(–)*520
4Postupovanie 111(–)*416
5Čuch 332832
6Pokojnosť pred pernatou zverou 211(–)*28
7Pokojnosť pred srstnatou zverou 211312
8Pokojnosť po výstrele 21128
9Dohľadávanie zastrel. pernatej a srstnatej zveri 322520
10Prinášanie vleč. pern. a srst. zveri na diaľku v poli 111520
11Prinášanie pernatej zveri 211416
12Prinášanie srstnatej zveri 211416
13Vodenie na remeni 22128
14Prinášanie kačice z hlbokej vody 111312
15Poslušnosť 322520
 Najnižší počet bodov pre cenu 20015490 Max.: 248
* (–) Pes nemohol byť hodnotený.
Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.