Štatúty pre udeľovanie titulov práce SKJ a FCI

Štatút pre udeľovanie titulu Slovenský šampión práce
Poriadok pre udeľovanie titulu Medzinárodný šampión práce


Štatút pre udeľovanie titulu SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN PRÁCE

Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené:

 1. Získaním 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach.
 2. Získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,
 3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT

 1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.
 2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktoré absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.
 3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktoré už titul Slovenský šampión práce získali.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.
 5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
 6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.
 7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktoré sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.
 8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

Slovenský šampionát práce na požiadanie majiteľa potvrdzuje: Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. K žiadosti treba priložiť originály CACT kariet a kópiu preukazu o pôvode psa.

  Poplatok za Slovenského šampióna práce:
 1. psy v majetku občanov SR – 200 Sk
 2. psy v majetku občanov ČR – 200 Kč
 3. psy v majetku občanov zo zahraničia – 10 EUR
 4. Poštovné a balné v SR 50,- Sk, do zahraničia 70,- Kč. .

Poriadok pre udeľovanie titulu MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE

Výňatok z Poriadku FCI schváleného na zasadnutí v novembri 2006 v Brusseli.
Z originálnych stránok preložil M. Uhrík.

O tento titul sa môžu uchádzať iba psy plemien, pre ktoré sa organizujú pracovné skúšky pod záštitou FCI.

Aby bol psovi udelený titul Medzinárodný šampión práce musí získať:

 1. Bez ohľadu na svoj vek dve osvedčenia o čakateľstve na Medzinárodného šampióna práce (CACIT), ktoré boli dosiahnuté u dvoch rôznych rozhodcov v dvoch rôznych krajinách alebo na skúškach klubov dvoch rôznych národných zväzov. Oba CACITy musia byť dosiahnuté viťazstvami v prvej cene na medzinárodných skúškach pod záštitou FCI.
 2. Vo veku nejmenej 15 mesiacov na medzinárodnej výstavě FCI aspoň hodnotenie „veľmi dobrý” v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede, bez ohľadu na počet vystavovaných jedincov, alebo druhú cenu v krajinách, ktoré toto hodnotenie nemajú.

Kontinentálne stavače:
Pre kontinentálne stavače sú nariadené medzinárodné pracovné šampionáty typu „Field Trial" a „poľovné skúšky".

K získaniu titulu medzinárodného šampióna práce „Field Trial" ChIT (ft) musí pes splniť nasledovné podmienky:

 1. Vo veku viac ako 15 mesiacov ziskať dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na Field Trialoch organizovaných kynologickými (poľovníckymi) zväzmi rôznych krajín a u rôznych rozhodcov.
 2. Pokiaľ bol CACIT dosiahnutý na Field Triale na ktorom sa nepožadovala disciplína „aportovanie", musí pes získať na inom Triale organizovanom pod záštitou FCI, kde sa disciplína „aportovanie" vyžaduje, aspoň hodnotenie „velmi dobrý" alebo v krajinách, kde toto hodnotenie nemajú, aspoň druhú cenu.
 3. Vo veku nejmenej 15 mesiacov získať na medzinárodnej výstave pod záštitou FCI, aspoň hodnotenie „veľmi dobrý" v strednej, otvorenej alebo pracovnej triede nezávisle od počtu vystavovaných jedincov, alebo v krajinách, ktoré toto hodnotenie nemajú, aspoň druhú cenu.

Pre získanie titulu Medzinárodného šampióna práce „Poľovná skúška” ChIT (ec) musí pes splniť nasledovné podmienky:

 1. Vo veku viac ako 15 mesiacov získať dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na poľovných skúškach, konaných pod záštitou dvoch rôznych národných zväzov a u dvoch rôznych rozhodcov.
 2. Pokiaľ boli ocenenia získané na skúškach poľných prác alebo skúškach z vodnej práce, musí pes naviac získať na všestranných skúškach, konaných pod záštitou FCI aspoň hodnotenie „veľmi dobrý" alebo v krajinách, ktoré toto hodnotenie nemajú, aspoň druhú cenu.
 3. Vo veku nejmenej 15 mesiacov získať na medzinárodnej výstave FCI v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede aspoň hodnotenie „veľmi dobrý" nezávisle od počtu vystavovaných jedincov alebo v krajinách, ktoré toto hodnotenie nemajú, aspoň druhú cenu.

Pokiaľ je na CACIT navrhnutý pes, ktorý je už medzinárodným šampiónom práce, je čakateľstvo prenesené na psa s R. CACITom.

O priznanie titulov ChIT (ft) alebo ChIT (ec) žiada majiteľ psa generálny sekretariát FCI prostrednictvom svojho národného zväzu. K žiadosti treba priložiť všetky potrebné doklady a musí byť podaná najneskôr jeden rok po splnení podmienok pre titul.

Kumulatívny titul MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIÓN PRÁCE A KRÁSY

Psy plemien pre ktoré sú skúšky organizované pod záštitou FCI majú nárok na dvojitý titul " Medzinárodný šampión práce a krásy” pokiaľ splnia podmienky pre oba tituly súčasne.

Všeobecné ustanovenia

 1. Pokiaľ sa skúška, pre ktorú je vypísaný CACIT, hodnotí podľa bodov a pokiaľ viac psov získalo rovnaký počet bodov, určuje sa umiestnenie podľa poriadku šampionátu krajiny, v ktorej se skúška koná. V prípade, že tento poriadok zmienený prípad nepredpokladá, sú zhodne hodnotené psy podrobené jednej či viacerým disciplínam, až kým jeden z týchto psov nedosiahne viac bodov ako ostatné. Pokiaľ je možné, disciplíny majú zahŕňať všetky skúšobné predmety, inak budú psy skúšané striedavo predmety podľa daného programu, až kým jeden ze psov nedosiahne vyššie bodové hodnotenie ako ostatné.
 2. Predstavenstvo FCI preskúma, či boli splnené predpísané podmienky. Ak boli, tak ocenenie bude potvrdené. V opačnom prípade potvrdené nebude.
 3. Definitívny titul „Medzinárodní šampión” je udeľovaný predstavenstvom FCI. Na základe dohody s niektorými členskými zväzmi generálny sekretariát FCI môže na žiadosť majiteľa rozhodnúť o vystavení titulu bez konzultácie s národným kynologickým zväzom za predpokladu, že mu boli zaslané všetky nevyhnutné dokumenty.

Titul Medzinárodný šampión potvrdzuje, na žiadosť majiteľa psa, generálny sekretariát FCI. so sídlom v Thuine v Belgicku. Pri vybavovaní majiteľa zastupuje Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

K žiadosti treba priložiť originály CACIT kartičiek, kópie rozhodcovských tabuliek a kópiu preukazu o pôvode psa.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.