Chovateľský a zápisný poriadok SPZ

• Všeobecné ustanovenia
• Chov
• Chovateľ, majiteľ, držiteľ
• Náležitosti rodičov
• Odporúčanie na párenie
• Podmienky párenia
• Narodenie šteniec
• Plemenná kniha
• Zapisovanie importovaných jedincov
• Register plemennej knihy
• Vývoz psov
• Preukaz o pôvode psa
• Strata – nájdenie psa
• Chovateľské stanice
• Záverečné ustanovenia


Cieľom Slovenského poľovníckeho zväzu v oblasti chovu psov je zabezpečovať čistokrvný chov psov plemien uznaných FCI v zmysle schválených štandardov, so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností jednotlivých plemien. Chovateľstvo psov má výchovno-kultúrnu, etickú i športovú náplň a zaoberá sa vzťahom človeka k psovi a prírode.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Chovateľský a zápisný poriadok SPZ je základnou normou pre chov plemien psov začlenených do SPZ.
 2. Chov jednotlivých plemien riadia chovateľské kluby, ktoré určujú aj podmienky chovnosti príslušných plemien.
 3. Chovateľské kluby sú povinné pri plemenárskej činnosti dodržiavať platné štandardy FCI, chov a činnosť klubu riadiť v zmysle záväzných predpisov FCI, SPZ a všeobecne platných právnych predpisov.

II. Chov

 1. Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch jedincov toho istého plemena zabezpečuje odchov zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva.
 2. Spôsob chovu pre jednotlivé plemená si určujú kluby. Môže byť riadený, evidovaný alebo voľný.

III. Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 1. Majiteľom chovného psa alebo suky môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá v čase používania jedinca na chovateľské účely musí byť členom príslušného chovateľského klubu.
 2. Ak je majiteľom chovného jedinca právnická osoba, musí oznámiť klubu a plemennej knihe SPZ meno držiteľa tohto jedinca. Držiteľ chovného jedinca musí byť tiež členom príslušného chovateľského klubu.
 3. Chovateľom je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniec, potomstvo ktorej sa eviduje na jeho chovateľskú stanicu.
 4. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniec. Ak nie je dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s chovným psom.
 5. ???????
 6. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa narodené štence zapísať buď na jeho chovateľskú stanicu alebo na chovateľskú stanicu nového majiteľa suky.
 7. Majiteľ chovného jedinca musí každú zmenu vo vlastníctve, stratu alebo uhynutie jedinca písomne oznámiť klubu a plemennej knihe SPZ.

IV. Náležitosti rodičov

 1. Pre čistokrvný chov sa môžu používať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených príslušným chovateľským klubom.
 2. U importovaných jedincov rozhoduje o ich zaradení do chovu príslušný chovateľský klub.
 3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12 mesiacov na výstavách organizovaných alebo uznaných SPZ. O výnimkách z veku rozhoduje klub.
 4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok potvrdí jedincom do preukazu o pôvode plemenná kniha SPZ.
 5. Na chov (párenie) možno použiť jedince naposledy v roku, v ktorom dosiahnu vek: pes 9 rokov, suka 8 rokov, ak si klub neurčí inak.
 6. O vyradení jedinca z chovu rozhoduje príslušný chovateľský klub. Rozhodnutie o tom musí oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej knihe SPZ.
 7. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

V. Odporúčanie na párenie

 1. Pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky vyžiada si jej majiteľ od poradcu chovu odporúčanie na párenie (ak nie je klubom určené inak), ktorý podľa spôsobu chovu uvedie v ňom 1 až 3 vhodných psov.
 2. Poradca chovu uvedie na tlačive platnosť odporúčania na párenie.
 3. Odporúčanie na párenie musí obsahovať:
  1. mená psov navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej knihe,
  2. podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystavoval,
  3. meno suky a číslo jej zápisu v plemennej knihe,
  4. meno a adresu majiteľa alebo držiteľa chovného psa,
  5. meno a adresu majiteľa chovnej suky,
  6. meno psa, s ktorým sa suka párila,
  7. podpis majiteľa chovného psa,
  8. miesto a dátum párenia.
  9. Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení) jedokladom, ktorý je súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniec.

VI. Podmienky párenia

 1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie (ak nie je klubom určené inak).
 2. Počas jedného honcovania sa môže suka páriť len s jedným psom.
 3. Spravidla sa pári suka u majiteľa (držiteľa) chovného psa.
 4. Ak suka zostáva u majiteľa psa niekoľko dní, všetky náklady s tým spojené, ako aj s dopravou späť, hradí majiteľ suky.
 5. Držiteľ psa je povinný v tom čase sa o suku dostatočne starať a ručí i za škody, ktoré by v tom čase suka spôsobila tretej osobe.
 6. Ak sa suka s vybraným psom nespári, o použití náhradného psa rozhodne majiteľ suky.
 7. O neplánovanom spárení sa suky počas pobytu u držiteľa dohodnutého psa s iným psom je držiteľ povinný informovať majiteľa suky a nahradiť mu vzniknutú škodu. Držiteľ psa nesmie po takomto párení žiadať od majiteľa suky žiadne finančné vyrovnanie.
 8. Ak suka v čase, keď bola v starostlivosti držiteľa dohodnutého psa, uhynie, držiteľ je povinný dať na svoje náklady zistiť príčinu uhynutia suky a informovať o tom majiteľa suky. Ak smrť zapríčinil majiteľ psa, je povinný nahradiť majiteľovi suky vzniknutú škodu. Ak na smrti suky nemá vinu, majiteľ suky je povinný uhradiť majiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu so starostlivosťou o suku a jej smrťou vznikli.
 9. Po spárení sa chovných jedincov vyplní držiteľ psa potvrdenie o párení a odporúčanie na párenie pošle plemennej knihe SPZ (ak nie je klubom určené inak). Majiteľovi suky odovzdá vyplnené a podpísané potvrdenie o párení.
 10. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou dohody, najlepšie písomnou. Pri dohode o poskytnutí šteňaťa za párenie má majiteľ chovného psa právo druhého výberu, t. j. výberu zo šteniec, ktoré si neponecháva chovateľ pre seba. Ostatné podmienky sú vecou dohody, ktorá by mala obsahovať najmä tieto body:
  1. termín výberu šteňaťa,
  2. termín odberu šteňaťa,
  3. termín, po ktorom nárok na výber šteňaťa zaniká,
  4. termín, po ktorom nárok na odber šteňaťa zaniká,
  5. forma inej úhrady za párenie,
  6. úhrada nákladov spojených s dopravou,
  7. spôsob vyrovnania v prípade narodenia mŕtvych šteniec alebo jedného šteňaťa,
  8. spôsob vyrovnania v prípade, že vybrané šteňa do odberu uhynie.
 11. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občianskoprávneho konania.
 12. Ak sa suka neoplodnila, alebo sa narodilo len jedno šteňa, má majiteľ suky nárok na jedno bezplatné párenie s tým istým psom pri jej najbližšom párení. Nárok na bezplatné párenie zaniká v prípade uhynutia psa, alebo ak prestane byť z akýchkoľvek dôvodov chovný.
 13. O neoplodnení suky, prípadne požiadavke na náhradné párenie, informuje majiteľ suky poradcu chovu a držiteľa chovného psa najneskôr do 75 dní od párenia.
 14. Ak chovný pes zmení majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný oznámiť nadobúdateľovi chovného psa všetky nesplnené povinnosti náhradných párení a dohodnutý spôsob úhrady za párenie.
 15. Ak zmení suka po párení majiteľa, pôvodný majiteľ je povinný oznámiť držiteľovi chovného psa meno nového majiteľa suky. Ak tak neurobí, znáša následky, ak držiteľ psa odmietne náhradné párenie.
 16. Ak sa dokáže, že pes bol v čase párenia neplodný, majiteľ suky má nárok na vrátenie poplatku za párenie.
 17. Podmienky pre párenie v zahraničí určuje chovateľský klub. Vybraný pes musí byť vo svojej krajine chovný. Majiteľ suky pri zahraničnom párení priloží k prihláške na zápis vrhu fotokópiu preukazu o pôvode psa, s ktorým sa suka párila.
 18. V priebehu jedného kalendárneho dňa sa môže pes páriť len s jednou sukou.
 19. Umelé oplodnenie suky insemináciou môže robiť iba veterinárny lekár. Umelé oplodnenie suky insemináciou môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý potvrdzuje na odporúčaní na párenie, že pri inseminácii bolo použité semeno dohodnutého psa. Náklady na insemináciu znáša majiteľ chovnej suky.

VII. Narodenie šteniec

 1. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní písomne informovať príslušného poradcu chovu a držiteľa psa s uvedením dátumu narodenia, počet a pohlavie narodených a ponechaných šteniec, farbu srsti, vážne chyby u šteniec, prípadne ďalšie dôležité informácie. Ak suka so štencami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.
 2. Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh (ak klub nerozhodne inak).
 3. O počte ponechaných šteniec z jedného vrhu rozhoduje klub.
 4. Pri odbere (predaji) musia byť štence najmenej 49 dní staré, musia byť otetované a odčervené. Tetovanie šteniec zapísaných v SPKP je povinné. Robí sa v 6.-7. týždni veku šteniec.
 5. Chovateľ je povinný viesť si záznamy o páreniach suky a narodenýchštencoch.

VIII. Plemenná kniha

 1. Za účelom úradnej evidencie všetkých čistokrvných psov plemien začlenených v kluboch SPZ zapisujú sa štence pochádzajúce od čistokrvných jedincov z domácich odchovov, ako aj importované čistokrvné jedince týchto plemien do plemennej knihy SPZ – SPKP (Slovenská plemenná kniha psov).
 2. Plemenná kniha SPZ robí zápisy šteniec pre všetkých chovateľov – členov príslušných chovateľských klubov združených v SPZ v zmysle stanov SPZ, (resp. aj pre chovateľov plemien na základe dohody s ČMMJ dočasne začlenených v kluboch združených v ČMMJ – už neplatí).
 3. Zápis šteniec v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniec (vrhu).
 4. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj overená fotokópia preukazu o pôvode použitého psa.
 5. Narodené štence sa musia prihlásiť na zápis všetky naraz, a to najneskoršie do 30 dní od dátumu ich narodenia. Dodatočné hlásenie ďalších šteniec z vrhu nie je prípustné.
 6. Mená šteniec pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch tej istej chovateľskej stanice.
 7. V plemennej knihe sa nesmú zapísať štence zo spárenia sa suky s iným psom, ako sa uvádza v prihláške na zápis vrhu a v odporúčaní na párenie. Úmyselné zamlčanie takéhoto prípadu sa bude posudzovať ako porušenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia tejto skutočnosti po vystavení preukazov o pôvode musí chovateľ preukazy vrátiť plemennej knihe na znehodnotenie.
 8. Do plemennej knihy sa zapisujú iba štence chovateľov s trvalým bydliskom na území SR.

IX. Zapisovanie importovaných jedincov

 1. Do plemennej knihy sa môžu zapísať len potomkovia jedincov, zapísaných v plemenných knihách členských krajín FCI, alebo v plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.
 2. Importovaným jedincom s preukazmi o pôvode uznanými FCI sa pri zápise uvedie do preukazu číslo zápisu v SPKP a dátum zápisu. Pri použití v importovaného jedinca v chove sa v preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj číslo zápisu v plemennej knihe, ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca vystavila.

X. Register plemennej knihy

 1. Register je súčasťou plemennej knihy. V registri sa evidujú importované jedince zapísané v plemenných knihách krajín, ktoré nie sú členmi FCI a štence pochádzajúce po rodičoch, ktorí nemajú tri plné generácie predkov zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI.
 2. Podmienkou pre zapísanie do registra je súhlas príslušného chovateľského klubu. Jedinec musí byť posúdený na dvoch výstavách, aspoň dvoma rozličnými rozhodcami a získať ocenenie aspoň „veľmi dobrá“.
 3. Jedince zapísané v registri sa môžu páriť len s čistokrvnými jedincami. Do plemennej knihy sa môžu zapísať až jedince štvrtej generácie týchto predkov.

XI. Vývoz psov

 1. Pri vývoze psa musí jeho majiteľ požiadať o súhlas na vývoz plemennú knihu SPZ (prípadne aj príslušný chovateľský klub).
 2. Pri prvom predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz o pôvode psa. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.
 3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI, SKJ a štatútu KR SPZ.

XII. Preukaz o pôvode psa

 1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu, tetovacie číslo, ak nie je totožné s číslom zápisu, dátum narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.
 2. Preukaz o pôvode psa sa vystavuje na formulári uznanom FCI, s uvedením členstva v FCI (znak FCI), v zastupujúcej organizácii SR v FCI a adresou SPZ.
 3. Pre každého psa sa vystavuje len jeden preukaz o pôvode, ktorý v prípade zmeny majiteľa psa musí predchádzajúci majiteľ odovzdať novému nadobúdateľovi psa.
 4. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť:
  • plemenná kniha,
  • rozhodcovia (záznamy o výsledku výstav, bonitácií a skúšok),
  • veterinárny lekár (tetovateľ - uvedie dátum tetovania, prípadne vakcinácie),
  • chovateľ alebo majiteľ (uvedie zmenu vlastníka psa).
 5. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď nahlásiť plemennej knihe SPZ, ktorá zabezpečí zverejnenie straty a vydanie duplikátu preukazu o pôvode v odbornom časopise. V prípade poškodenia alebo zničenia preukazu je možné vystaviť opis.
 6. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého alebo utrateného psa treba poslať plemennej knihe SPZ najneskôr do 10 dní od tejto udalosti na znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do 30 dní poslať plemennej knihe. Ak sa pes nájde, plemenná kniha preukaz o pôvode psa vráti majiteľovi.
 7. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojím podpisom ten, kto v ňom príslušný záznam urobil.
 8. Preukaz o pôvode nie je prenosný na jedince z toho istého vrhu, ani na jedince z iného vrhu. Falšovanie preukazov, samovoľné zmeny, škrtanie, zneužitie preukazov o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa považuje za porušenie chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s následným postihom.

XIII. Strata – nájdenie psa

 1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný, oznámi nálezca príslušnej plemennej knihe, ktorá mu poskytne adresu chovateľa (prípadne aj číslo telefónu). U chovateľa si nálezca overí, kto bol posledným majiteľom nájdeného psa.
 2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady spojené s vyhľadaním majiteľa a chovom psa do odovzdania jeho majiteľovi.

XIV. Chovateľské stanice

 1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.
 2. Preukazy o pôvode pre narodené štence sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice.
 3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.
 4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných plemien a súk. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný.
 5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI.
 6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba.
 7. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká:
  1. ak sa chovateľ písomne zriekol tohto práva,
  2. smrťou chovateľa, ak nebol názov prevedený na dedičov,
  3. trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny,
  4. zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu.
 8. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom maximálne 20 znakov (najviac 2 slová).

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Tituly získané na výstavách a vrcholových súťažiach sa zapisujú do preukazu o pôvode psa a uvádzajú sa aj minimálne v prvej generácii potom psa alebo suky.
 2. Za zápisy v plemennej knihe SPZ sa vyberajú poplatky schválené orgánmi SPZ.
 3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občiansko-právnou cestou.
 4. Výnimky z ustanovení tohto poriadku môže v odôvodnených prípadoch, po vypočutí chovateľského klubu, povoliť predsedníctvo kynologickej rady SPZ. Zmeny v znení tohto poriadku schvaľuje kynologická rada SPZ.
 5. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku rozhodnú orgány chovateľského klubu alebo SPZ.
 6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia kynologickou radou SPZ na zasadnutí 29.10.1993. Týmto dňom zároveň stráca platnosť chovateľský a zápisný poriadok schválený predsedníctvom SPZ 21.2.1980.
Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.