Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov

Druhy skúšok

 • Stavače tvoria skupinu plemien psov, ktoré môžu získať všestrannú upotrebiteľnosť pre prácu na povrchu. Absolvovať môžu tieto druhy skúšok.

Skúšky vlôh – SVS
Jesenné skúšky – JSS
Farbiarske skúšky – FSS
Lesné skúšky – LSS
Špeciálne skúšky z vodnej práce – VP
Všestranné skúšky – VSS
Vrcholové a iné druhy skúšok
Field Trial - FT
Memorlál Alexandra Meszárosa – MAM
Memoriál Josefa Kadleca –MJK
Memoriál Koloman Slimáka – MKS
Pohár Športového klubu stavačov
Memoriál Bohuslava Zemka –MBZ
Pohár klubu chovateľov SHS
Memoriál Jaroslava Svobodu – MJS (ČR)
Memoriál Karola Podhajskeho – MKP (ČR)
Hortobágy Kupa – HK (HU)
Vizsla Föverseny – VF (HU)


Skúšky vlôh – SVS

Skúšky vlôh sú potrebné z chovateľského hľadiska, keďže pes na nich najlepšie ukáže vrodené vlastnosti, ktoré nie sú ešte ovplyvnené vyšším stupňom výcviku. Vhodné sú tieť z hľadiska kontroly dedičnosti, pre kontrolu výchovy a začatia s výcvikom psa. Je preto žiadúce, aby sa na nich zúčastnilo čo najviac psov. Skúšky vlôh nie sú skúškami poľovnej uptrebiteľnosti.
Na skúškach vlôh sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

V rámci SVS sa skúšajú predmety:

 1. Vrodená chuť do práce
 2. Hľadanie
 3. Vystavovanie
 4. Postupovanie
 5. Čuch
 6. Pokojnosť pred pernatou zverou
 7. Pokojnosť pred srstnatou zverou
 8. Pokojnosť po výstrele
 9. Záujem o stopu zveri
 10. Vodenie na remeni
 11. Poslušnosť

Jesenné skúšky – JSS

Jesenné skúšky sú skúškami, ktorých absolvovanie kvalifikuje psa ako poľovne upotrebitešného pre hľadanie, dohľadávanie a prinášanie malej zveri.
Na JSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

V rámci JSS sa skúšajú predmety:

 1. Spoločná polovačka
 2. Hľadanie
 3. Vystavovanie
 4. Postupovanie
 5. Čuch
 6. Pokojnosť pred pernatou zverou
 7. Pokojnosť pred srstnatou zverou
 8. Pokojnosť po výstrele
 9. Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri
 10. Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli
 11. Prinášanie pernatej zveri
 12. Prinášanie srstnatej zveri
 13. Vodenie na remeni
 14. Prinášanie kačice z hlbokej vody
 15. Poslušnosť

Farbiarske skúšky – FSS

Farbiarske skúšky sa usporadúvajú v poľných poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky, ale so zreteľom na výskyt a lov srnčej zveri v týchto revíroch vzniká potreba, aby psy preukázali poľovnú upotrebiteľnosť pre lov a dohľadávanie srnčej zveri.
Na FSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

V rámci FSS sa skúšajú predmety:

 1. Poslušnosť
 2. Vodenie na remeni
 3. Posliedka
 4. Práca na nepofarbenej stope srnčej zveri (vodič, oznamovač, hlásič, hlasitý oznamovač)

Lesné skúšky – LSS

Absolvovaním lesných skúšok získava pes poľovnú upotrebiteľnosť pre dohľadávanie srnčej zveri.
Na LSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

V rámci LSS sa skúšajú predmety:

 1. Prinášanie líšky cez prekážku
 2. Posliedka
 3. Práca na pofarbenej stope srnčej zveri (vodič, oznamovač, hlásič, hlasitý oznamovač)
 4. Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese
 5. Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese
 6. Vyháňanie zveri z húštin
 7. Sliedenie
 8. Chuť do práce s líškou
 9. Správanie sa na stanovišti
 10. Vodenie na remeni
 11. Poslušnosť
 12. Čuch
 13. Pokojnosť pred pernatou zverou
 14. Pokojnosť pred srstnatou zverou
 15. Pokojnosť po výstrele
 16. Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri
 17. Prinášanie pernatej, srstnatej a škodlivej zveri

Špeciálne skúšky z vodnej práce – VP

Sú vhodné pre psy z oblastí s vodnými plochami, kde sa na spoločných poľovačkách loví vodná zver, najmä na zníženie vysokých strát postrieľanej vodnej zveri. Absolvovaním špeciálnych skúšok z vodnej práce získajú psy kvalifikáciu na dohľadávanie vodnej pernatej zveri.

V rámci VP sa skúšajú predmety:

 1. Naháňanie v tŕstí
 2. Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí
 3. Ochota pracovať v hlbokej vode
 4. Prinášanie kačice z hlbokej vody
 5. Poslušnosť
 6. Stopa zveri vo vode
 7. Správanie sa na stanovišti
 8. Prinášanie pernatej zveri

Všestranné skúšky – VSS

Na všestranných skúškach sa musí preukázať vyšší stupeň použiteľnosti psa v poľovníckej praxi. Stavače tu dokazujú, že sú skupinou plemien psov použiteľnou pre všestrannú prácu na povrchu. Absolvovaním všestranných skúšok získavajú stavače poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie malej pernatej a srstnatej zveri a srnčej zveri. Podmienkou pre účasť na všestranných skúškach je úspešné absolvovanie JSS alebo LSS.
Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSS môže požiadať o zápis do Knihy všestranných psov (U).
Z praktického hľadiska by bolo vhodné, aby všestranné skúšky absolvovalo čo najviac psov.

V  rámci VSS sa skúšajú predmety:

  Les
 1. Prinášanie líšky cez prekážku
 2. Posliedka
 3. Práca na pofarbenej stope srnčej zveri (vodič, oznamovač, hlásič, hlasitý oznamovač)
 4. Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese
 5. Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese
 6. Vyháňanie zveri z húštin
 7. Sliedenie
 8. Chuť do práce s líškou
 9. Správanie sa na stanovišti
 10. Vodenie na remeni
 11. Poslušnosť
  Voda
 1. Naháňanie v tŕstí
 2. Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí
 3. Ochota pracovať v hlbokej vode
 4. Prinášanie kačice z hlbokej vody
 5. Poslušnosť
  Pole
 1. Spoločná polovačka
 2. Hľadanie
 3. Vystavovanie
 4. Postupovanie
 5. Čuch
 6. Pokojnosť pred pernatou zverou
 7. Pokojnosť pred srstnatou zverou
 8. Pokojnosť po výstrele
 9. Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri
 10. Prinášanie vlečenej pernatej zveri na diaľku v poli
 11. Poslušnosť
  Prinášanie
 1. Prinášanie pernatej zveri
 2. Prinášanie srstnatej zveri
 3. Prinášanie škodlivej zveri

Vrcholové a iné druhy skúšok

Okrem uvedených skúšok poľovnej upotrebiteľnosti sa pre plemená stavačov organizujú rozličné klubové skúšky a vrcholové podujatia národného alebo medzinárodného charakteru. Môžu sa konať na úrovni niektorých z uvedených skúšok alebo podľa vlastného skúšobného poriadku. Podmienky pre účasť na vrcholových akciách určujú propozície alebo osobitné štatúty. Na skúškach národného alebo medzinárodného charakteru sa okrem iných titulov môže udeľovať čakateľstvo na šampióna práce SR – CACT. Pre udeľovanie titulu Šampión práce SR platí osobitný štatút. Na medzinárodných podujatiach konaných pod záštitou FCI sa môže udeľovať čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. Podujatia s udeľovaním CACIT musí vopred schváliť FCI.
Ak na vrcholových akciách dostane pes známku 0 z ktorejkoľvek disciplíny, môže pokračovať ďalej, konečné hodnotenie je však neobstál.
Ak národné alebo medzinárodné skúšky prebiehajú podľa skúšobného poriadku pre niektoré z uvádzaných skúšok, tak ich úspešné absolvovanie sa ráta ako zloženie príslušného druhu skúšok so všetkými právami z toho vyplývajúcimi (napr. získanie poľovnej upotrebiteľnosti, zápis do knihy všestranných psov, kvalifikácia na vyššie typy podujatí ap.)

Field Trial - FT

Plemená anglických stavačov sa vyznačujú typyckou prácou na poli – ďalekým systematickým hľadaním, vystavovaním zveri a tzv. priznávaním. Na overenie týchto vlastností sa organizuje Field Trial (poľné skúšky), na ktorom sa skúšajú psy vo dvojiciach.*
Práca psov sa skúša a hodnotí podľa medzinárodného skúšobného poriadku pre poľné hľadanie anglických stavačov. Prípustná je aj účasť ostatných plemien stavačov.
Absolvovaním FT nezískava pes poľovnú upotrebiteľnosť.

* V sučasnosti sa organizujú aj FT pre kontinentálne stavače. Na nich je možná aj individuálna práca psov (pozn. redakcie webu).

Memorlál Alexandra Meszárosa – MAM

MAM je medzinárodným vrcholovým podujatím pre maďarske stavače na Slovensku o titul Víťaz MAM, CACIT a CACT. Na memoriáli sa skúšajú disciplíny pre prácu na poli a vodné práce. Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre JSS a VP doplnené o disciplínu „prinášanie škodlivej zveri cez prekážku", ktorá sa skúša podľa skúšobného poriadku pre lesné skúšky.

V rámci MAM sa skúšajú predmety:

 1. Prinášanie škodlivej zveri cez prekážku
  Pole
 1. Spoločná polovačka
 2. Hľadanie
 3. Vystavovanie
 4. Postupovanie
 5. Čuch
 6. Pokojnosť pred pernatou zverou
 7. Pokojnosť pred srstnatou zverou
 8. Pokojnosť po výstrele
 9. Dohľadávanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri
 10. Prinášanie vlečenej pernatej a srstnatej zveri na diaľku v poli
 11. Prinášanie pernatej zveri
 12. Prinášanie srstnatej zveri
 13. Vodenie na remeni
 14. Poslušnosť
  Voda
 1. Naháňanie v tŕstí
 2. Dohľadávanie zastrelenej kačice v tŕstí
 3. Ochota pracovať v hlbokej vode
 4. Prinášanie kačice z hlbokej vody
 5. Poslušnosť
 6. Stopa zveri vo vode
 7. Správanie sa na stanovišti
 8. Prinášanie pernatej zveri

Memoriál Josefa Kadleca – MJK

MJK je vrcholovým podujatím stavačov zo SR o titul „Všestranný viťaz SR (rok)" a CACT. Na memoriáli sa skúša podľa skúšobného poriadku pre všestranné skúšky stavačov s doplnením o disciplínu „stopa zveri na vode". Táto disciplína sa skúša podľa skúšobného poriadku pre skúšky z vodnej práce. Na memoriáli sa pripúšťa aj účasť malých plemien (resp. plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky malých plemien), ktoré sa skúšajú podľa skúšobného poriadku pre VS malých plemien a vyhodnocujú sa osobitne.

V rámci MJK sa skúšajú predmety ako na VSS + predmet Stopa zveri vo vode

Memoriál Koloman Slimáka – MKS

Organizuje sa na počesť nestora slovenskej poľovníckej kynológie Kolomana Slimáka ako vrcholové medzinárodné skúšky stavačov o titul Všestranný víťaz Slovenska, CACIT a CACT. Podmienky memoriálu určuje jeho štatút.

V rámci MKS sa skúšajú predmety ako na VSS + predmet Stopa zveri vo vode

Pohár športového klubu stavačov

P ŠKS je podujatím klubu ŠKS pre stavače s udelovaním titulu CACT.

V rámci P ŠKS sa skúšajú predmety ako na JSS + VP.

Memoriál Bohuslava Zemka – MBZ

MBZ je vrcholovým podujatím klubu chovateľov HS s udelovaním titulu CACT.

V rámci MBZ sa skúšajú predmety ako na VSS + predmet Stopa zveri vo vode.

Pohár klubu chovateľov SHS

P KCHSHS je vrcholovým podujatím klubu CHSHS s udelovaním titulu CACT.

V rámci P KCHSHS sa skúšajú predmety ako na JSS + VP.

Memoriál Jaroslava Svobodu – MJS (ČR)

V rámci MJS sa skúšajú predmety ako na VSS.

Memoriál Karla Podhajskeho – MKP (ČR)

Organizuje sa na počesť nestora československej poľovníckej kynológie Karla Pohájskeho ako vrcholové medzinárodné skúšky stavačov ČR o titul Viťaz MKP, CACIT a CACT. Podmienky memoriálu určuje jeho štatút.

V rámci MKP sa skúšajú predmety ako na VSS.

Hortobágy Kupa – HK (Maďarsko)

V rámci HK sa skúšajú predmety ako na JSS a VP, niektoré sú mierne pozmenené a inak sa posudzujú.

Vizsla Föverseny – VF (Maďarsko)

V rámci VF sa skúšajú predmety ako na VSS, niektoré sú mierne pozmenené a inak sa posudzujú.

Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.